Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego „HORST” s.c.

 

§ 1

Postanowienie ogólne

 1. Sklep internetowy „HORST” s.c., dostępny pod adresem internetowym: www.horstsc.pl, prowadzony jest przez Annę Krawczyk wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIGD) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP:9490535841, REGON: 241791006 oraz przez Krzysztofa Płaczkiewicza wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP: 9490255159, REGON: 241790900, działających wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej „HORST”.

 2. Siedziba Sklepu znajduje się w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 106 A.

 3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem do konsumentów, jak i przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

§ 2

Słowniczek

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

 1. Konsument to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, co pokrywa się z definicją „konsumenta” zawartą w art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako: k.c).

 2. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu,

 3. Sprzedawca to Anna Krawczyk i Krzysztof Płaczkiewicz, będący wspólnikami „HORST” s.c.

 4. Klient to każdy podmiot, zarazem konsument, jak i przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Sklep oznacza zarazem siedzibę Sprzedającego, jak i sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.horstsc.pl,

 6. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Produkt oznacza dostępną w Sklepie rzecz ruchomą lub usługę będącej przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

 8. Konto to konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podawane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach,

 9. Zamówienie to oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta zarazem bezpośrednio w siedzibie Sklepu, drogą e-mailową, telefonicznie, jaki za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia,

 11. Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedającym a Klientem.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, jak i telefonicznie pod nr: 721 555-050 oraz +48 34 333 61 oraz drogą e-mailową: horst@horstsc.pl,

 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą wyłącznie za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7:00 do 19:00.

 

§ 4

Zamówienie

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

 2. Zamówienie może być złożone za pomocą Formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio w siedzibie Sklepu.

 3. Minimalna kwota zamówienia składanego w Sklepie internetowym to: 100,00 zł. netto.

 4. Złożeniem zamówienia jest wskazanie zamawianego Produktu lub Produktów, określenie formy płatności oraz sposobu dostawy.

 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w trakcie składnia Zamówienia. Wskazana powyżej wiadomość e-mail zawiera co najmniej informację co do złożonego Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, a także link potwierdzający złożenie Zamówienia, którego kliknięcie przez Klienta jest konieczne dla skuteczności złożonego Zamówienia.

 6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia o czym mowa w § 4 pkt. 5 Regulaminu zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.

§ 4

Ceny

 1. Ceny w Sklepie są podane z złotych polskich i nie uwzględniają podatku VAT

 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 3. W przypadku gdy wartość Zamówienia jest większa niż 230,00 zł netto Zamówienie dostarczane jest na koszt Sprzedawcy.

 4. Do niższej niż wskazana w § 4 pkt. 2 Regulaminu wartości Zamówienia należy doliczyć 15,00 zł. brutto tytułem kosztu dostawy Zamówienia na adres wskazany przez Klienta.

 5. Klient otrzymuje rabat w wysokości:

 1. 3%, jeżeli wartość Zamówienia wynosi od 300 zł. do 500 zł.

 2. 5%, jeżeli wartość Zamówienia wynosi od 500,01 zł. do 1.000 zł.

 3. 7%, jeśli wartość Zamówienia wynosi od 1.000,01zł. do 2.000 zł.

 4. 9%, jeżeli wartość Zamówienia wynosi od 2.000,01 zł do 4.000 zł.

 1. Większe rabaty podlegają indywidualnemu uzgodnieniu.

 2. Na żądanie Klienta Sprzedawca przekazuje mu informację o cenie wraz opłatami dodatkowymi z tytułu dostawy Produktu.

 

§ 5

Formy płatności

Klient może skorzystać z następujących form płatności:

 1. Płatność za pobraniem,

 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy umiejscowione w ESBANK Bank Spółdzielczy o nr

90 8980 0009 2046 0000 3271 0001

 1. Płatność w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Częstochowa, ul. Warszawska 106 A, w tym zakresie możliwa jest także płatność kartą elektroniczną.

 

§ 5

Czas realizacji i dostawy Zamówienia

 1. Klient jest informowany o każdej zmianie statusu Zamówienia w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub rejestracji adres poczty internetowej.

 2. Realizacja Zamówienia trwa przeciętnie 2 dni. Nadto, do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas niezbędny przedsiębiorstwu transportowemu na dostarczenie Zamówienia, na adres wskazany przez Klienta.

 3. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych Produktów, Sprzedawca powiadamia Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 6

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osoby, innej niż Przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przez upływem tego terminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

 6. W sytuacji tej Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia przez niego innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 7. Zwrot płatności Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów Zamówienia do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania.

 9. Konsument jest obowiązany odesłać Zamówiony Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które nie mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, w której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozerwanie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualna albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania , innych celów niż mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 7

Rękojmia

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 2. Reklamację należy złożyć:

 1. telefonicznie na nr: (34) 333-61-92;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: horst@horstsc.pl

 3. lub listownie na adres: ul. Warszawska 106 A, 42 – 202 Częstochowa

 1. Zaleca się by w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

 

§ 8

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Sklep www.hostsc.pl gwarantuje swoim Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, to jest zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Baselinker

Zintegruj naszą hurtownię z systemem Baselinker  i w ciągu jednego dnia możesz rozpocząć sprzedaż ok. 30 tys. produktów np: na allegro, ebay, amazon, olx, google shopping, gruper, morele, ceneo, arena, groupon itp.
    BaseLinker umożliwia natychmiastową integrację z bazą produktową naszej hurtowni (przy podłączeniu pliku XML nie jest potrzebna wiedza programistyczna).

https://baselinker.com/pl-PL/integracje/horstsc/


Pierwszy miesiąc za darmo

Horst - hurtownia wielobranżowa
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl